Online
Guests: 1, Members: 0 ...

most ever online: 50
(Members: 0, Guests: 50) on 11 Jan : 17:00

Members: 1350
Newest member: alabala2
GDPR policy

Уведомление за поверителност

Поверителността на Вашите лични данни е важна за нас. Тази декларация за поверителност описва правилата и практиките на „ Промар“ ООД относно събирането и използването на Вашите лични данни и определя правата Ви за във връзка със защита на личните Ви данни. Ние приемаме поверителността на информация като наша постоянна отговорност и затова периодично ще актуализираме това уведомление за поверителност, когато предприемаме нови практики за лични данни или приемаме нови политики за поверителност. Моля прочетете внимателно това Уведомление за поверителност.

Политика за защита на личните данни на физически лица в „Промар“ ООД

„Промар“ ООД е дружество, създадено и съществуващо съгласно законите на Република България, Булстат: 813141126, с адрес на регистрация: ул. „Асен Златаров“ № 6, гр. Варна. Дейността на „Промар“ ООД е регламентирана от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и има издадено Удостоверение № 2309/10.07.2017 година от Министерството на труда и социалната политика. Промар като администратор на лични данни събира и обработва определена информация за физически лица. Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, като физическо лице във връзка с Вашето кандидатстване за работа пред различни работодатели съгласно Вашите квалификации и умения. В случай, че възникнат въпроси относно това уведомление за поверителност или желаете да упражните правата си, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на Промар по всяко време:
· Чрез имейл: dpo@promarltd.net;
Понятието "лични данни" в това уведомление за поверителност има същото значение като в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защитата на данните) ("ОРЗД"). Накратко, това означава информация, която Ви идентифицира, пряко или непряко (в комбинация с други данни, които могат да бъдат на наше разположение), включително например Вашето име, пол, адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, предоставени ни от Вас или получени от нас от други източници, онлайн идентификатори и т.н.

Какво събираме и как го използваме?
Ние събираме и използваме лични данни на физически лица с цел извършване на основната ни дейност по посредничество при наемане на моряци на работа на кораби в съответствие с Морската Трудова Конвенция 2006. Нашите цели и законните основания за обработка на Вашите лични данни се различават в зависимост от отношенията ни с Вас.
Информацията, която събираме и използваме, е ограничена до това, което е необходимо във връзка с целите, за които данните Ви се обработват с минимално засягане на личното Ви пространство:
(а) физически лица, с регистрация като търсещи работа, като Кандидати;
(б) физически лица, устроени на работа;
(в) физически лица, без регистрация, ползватели на интернет и фейсбук страницата на „Промар“ ООД и всички социални мрежи и сайтове с морска насоченост, с които „Промар“ ООД има взаимоотношения;
(г) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „Промар“ ООД;
(д) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към „Промар“ ООД;
(е) юридически лица-работодатели и партньори, с които „Промар“ ООД има договрни отношения.
Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните по имейл: dpo@promarltd.net за да получите пълна информация за личните данни, свързани с Вас, които обработваме.

В какви случаи и какви видове лични данни обработваме?
Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни от „Промар“ ООД . Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните.
Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.
(а) При регистрация като търсещо работа лице според изискванията на работодателите, корабособствениците или корабните оператори. Ползването на всички или част от услугите е възможно след регистрация. За да Ви бъде създаденa регистрация, файл или профил и да се тръси и предлага работа според уменията, квалификацията и желанията на кандидата:
- Данни за връзка при попълване на апликационна форма: име и контакти (адрес, телефон, имейл адрес, скайп), пол, ЕГН на местно лице или личен номер на чужденец, дата и място на раждане, с цел идентифициране, и за да можем да се свържем с Вас във връзка с потенциална оферта за работа и наемане или друга свързана информация.
- Детайли относно Вашето семейство: семейно положение и информация относно съпруг/а или патньор (деца и зависими лица)
- с цел администриране на обезщетения, социално осигуряване и други придобивки следващи от Вашето наемане на работа, които се отнасят до членовете на семейството Ви, за да бъде попълнена правилно, с точност апликационната форма в системата на Работодателя, Корабособственика или Корабния Оператор и за да можем да се свържем с членовете на семейството Ви, посочени като контакт при спешен случай.
- Инфромация за гражданство, визи, информация за паспорт и документ за самоличност, социално осигурителен номер или друг еквивалент, според местното законодателство.
- С цел установяване легалността на Вашата кандидатура и бъдещо наемане на работа, да се спази действащото законодателство и за организирането на детайлите по пътуването, свързани с Вашето наемане и присъединяването Ви към кораба или местоработата, попълване на инструкциите, Регламента и политиките на Компанията.
– Работодател, Корабособственик или Корабен Оператор, както това се изисква по международните закони и правила – STCW, IMO, ISM Code и други разпоредби според MLC 2006.
- Снимка – с цел идентифициране. Предоставянето на снимка за Вашата апликационна форма е препоръчително. Актуалната снимка ще е видима за Работодателите, към които сте пожелали и сте се съгласили да бъде изпратена кандидатурата Ви.
- Информация относно предходен трудов стаж, езикови умения, професионални умения и таланти, квалификации, обучения, образования, сертифициране и препоръки или оценка на трудовото представяне от предходни работодатели, за да разпределим човешките ресурси по подходящ и ефективен начин, включително за да се гарантира, че работата, която Ви е предложенa, съответства на Вашите квалификации и умения. Също използваме тази инфромация за целите за оценяване на кандидатурата Ви за нови длъжности и промоции, планиране и кариерно развитие.
(б) Данни, необходими и съхранявани в хартиено и електронно досие на Кандидатите във връзка с наемането им на работа според изискванията на Работодателите, Корабособствениците или Корабните оператори. За извършването на посредническа дейност по наемане на работа на морски специалисти и предоставянето на услуги, в електронното и хартиеното досие на кандидатите се съхранява допълнителна информация необходима за удостоверяване легалността на наемането и администриране на трудови възнаграждения, обезщетения, социално осигуряване, детски надбавки и други придобивки изхождащи от трудовите правоотношения на кандидата със съответния Работодател:
- Информация за проверка на съдебно минало, ново наемане и прекратяване (в съответствие с приложимия местен закон) с цел изпълнение на законовите задължения на Работодателя, Корабособственика или Корабния оператор, и за да се гарантира сигурността на персонала.
- Информация за родители, дата и място на раждане на кандидата и неговите деца – с цел регистрация в съответната социално осигурителна администрация на държавата на регистрация на Работодателя, Корабособственика или Корабния оператор за администриране на обезщетения.
- Номер на банкова сметка или друга финансова информация, важна за работното правоотношение.
- За администриране на платежните ведомости (т.е. с цел да се изплаща заплатата на моряка и да се администрират и доставят неговите допълнителни обезщетения.
- Информация за физически данни на кандидата (височина, тегло, номер обувки, размери за униформи) – с цел осигуряване на униформено облекло за извършване на трудовата дейност на наетия моряк.
- Информация за настоящи или предходни здравословни състояния, увреждания – с цел установяване и удостоверяване на пригодността за извършване на трудовите дейности, за които кандидата е нает на работа.
(в) Други данни. „Промар“ ООД може да обработва и други данни, отнасящи се до кандидатите, в случаите, когато те са предоставили доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в сайта или други документи и декларации за съгласие. „Промар“ ООД няма да събира, използва или обработва по друг начин никакви лични данни на лице търсещо работа или наето лице, когато е забранено от местното право. Типът на лични данни на наетите лица, събирани от „Промар“ ООД, може да варира за различните работодатели, корабособственици или корабооператори, в зависимост от това, в кои държави са регистрирани техните компании и под какъв флаг плават техните кораби.
В горепосочените Лични данни на лицата търсещи работа и наети лица са включени определени видове чувствителни лични данни, които „Промар“ ООД може да събира и обработва само ако е необходимо и когато има законови основания да прави това и изричното съгласие на кандидатите.

Как се събира Вашата лична информация?
Тази информация е или (a) предоставена от Вас, (б) получена от трети страни (например корабособственици или корабооператори) или (в) създадени от нас в хода на Вашите взаимоотношения с нас.

С кого споделяме Вашата лична информация?
Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с компании, които контролират „Промар“ ООД, както и с доставчици на услуги. Също така, може да споделяме лични данни с бизнес партньори (например институции за финансови услуги, застрахователи), бенефициенти по сметки, куриерски компании, нотариуси или други, които са част от предоставянето на услуги от дейността ни. Ние може да разкриваме лични данни на правителствени и регулаторни органи като Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Комисията за защита на личните данни, Морските администрации, когато това се изисква според прилаганото спрямо нас законодателство. Споделяме лична информация с други организации и фирми, които ни предоставят услуги като доставчици на хостинг сървъри, сървърни хостинг услуги, ИТ софтуер и доставчици на поддръжка. Личните данни могат да бъдат разкривани като част от корпоративна сделка, като сливане или продажба на активи.
Вашите лични данни могат да бъдат разкривани и с Вашето съгласие, когато това е разрешено от закона или или за да се защити човешки живот, жизненоважни интереси, права или имущество на „Промар“ ООД или трети лица. Ако доставчици или оператори на посреднически услуги са локализирани в държави извън Европейската Икономическа Зона или Швейцария, където може да не се предоставя ниво на защита на личните данни на наетите лица, еквивалентно на това, предоставяно в родната държава на наетото лице, всички работодатели, корабособственици или корабооператори имат създадена стриктна организация, централизирана система и специални програмни продукти, които се подчиняват на „Регламента (ЕС) 2016/679“.

Какви са нашите основания и с каква цел обработваме Вашите лични данни?
„Промар“ ООД събира, съхранява и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за предоставяне и извършване на посредническа дейност по наемане на работа на морски специалисти, както следва:
1.Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на посреднически услуги по наемане на работа на морски специалисти между Кандидатите тръсещи работа и „Промар“ ООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на хартиено и електронно досие, и дейностите по предоставяне на посреднически услуги по наемане на работа на борда на кораби, плаващи под чужд флаг. В допълнение тези цели включват комуникацията с Кандидатите, включително по електронна поща, скайп, фейсбук и други социални медии, необходима във връзка с предоставяне на Услуги по селекцията, предлагането и наемането на работа и/или уведомяването им за работни възможности, или за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни с изричното съгласие на кандидатите/ физическите лица.
2. Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на работодатели, корабособствениции или корабооператори като ползватели на услугите и „Промар“ ООД, които включват осигуряване на нормалното функциониране и извършване на посредническа дейност по наемане на работа на морски лица, поддръжка и администриране на услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия; осъществяване на комуникация с Кандидатите, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с услугите; приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция; осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Промар“ ООД, включително и по съдебен ред. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории лични данни.
3. Цели, за които кандидатите са дали своето изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие
4. Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на „Промар“ ООД, включващи изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на „Промар“ ООД да уведомява кандидатите за различни обстоятелства, свързани с техните права, с предоставяните Услуги по наемането или със защитата на данните им и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории лични данни.

В какъв срок се съхранява Вашата лична информация?
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с изискванията на ОРЗД спазвайки генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите по посредичество, за да удовлетворим всички правни, счетоводни или отчетни изисквания или да защитим законните си интереси.
В случай, че кандидатурата е отхвърлена, при неодобрение на кандидата, спиране на процеса на селекция за работна позиция и / или при изрично желание на кандидата апликационната форма с личните данни и всички прилежащи документи се връщат на кандидата не по-късно от 30 дни.
Личните данни в хартиено и електронно досие на кандидатите, които са одобрени, работят в ротация или продължават процеса на селекция и интервюта, се пазят за срок до 3 години, освен ако кандидата или члена на екипажа не е прекратил еднолично Договорът за Посредничество с „Промар“ ООД в писмена форма, изготвена по изискванията на Агенцията по Заетостта и НУРИДП.
Лични данни, обработвани с цел издаване на счетоводни или финансови документи се съхраняват съобразно закона за счетовоството на Република България.
В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.
Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Какви са Вашите права?
ОРЗД предоставя определени права за защита на данните Ви, включително да изисквате достъп, коригиране, ограничаване, изтриване или прехвърляне ("пренасяне") на Вашите данни и да възразявате срещу използването на Вашите данни, включително за директен маркетинг. Нашият отговор на Вашите искания може да зависи от това кои правни основания използваме за обработване на въпросните данни.
Имате право да подадете жалба срещу нас в съответния надзорен орган (в България, Комисията за защита на личните данни, бул. "Проф. Цветан Лазаров", София 1592, www.cpdp.bg), но ако считате че обработването на личните Ви данни не е в съответствие с ОРЗД, моля, свържете се първо с нас.

Като субект на лични данни на наето лице, обработвани и съхранявани от „Промар“ ООД, Вие имате право да поискате от фирмата:
1. Достъп до Вашите лични данни (на наето лице). ОРЗД Ви дава правото да разберете дали обработваме Вашите лични данни и ако това е така, да получите копие от обработваните лични данни и информация за: -целта / целите на обработката на лични данни (защо ги обработваме); -категориите лични данни, свързани с Вас, които обработваме; -получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити; -когато е възможно, планираният срок за съхраняване на Вашите лични данни или критериите, които използваме, за да определим този срок; -информация за Вашите права съгласно ОРЗД (правото да поискате от нас коригиране или заличаване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни или да възразите срещу такова обработване и право да подадете жалба пред надзорен орган); -когато личните данни не се събират от Вас, налична информация за техния източник; -наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и поне в тези случаи значима информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последици от такава обработванеза Вас, и -ако прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИЗ, подробности за подходящите гаранции, които сме използвали за защита на Вашите лични данни и за гарантиране на Вашите права. Запазваме си правото да не ви предоставим исканите данни или да ги редактираме, така че правата на третите лица да не бъдат засегнати (например в случай, че обработваните лични данни за Вас не могат да се разделят от личните данни на трети лица. Можем да откажем да Ви предоставим лични данни, ако това е разрешено съгласно приложимо спрямо нас законодателство. Ако обработваме голямо количество информация за Вас, можем да поискаме да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането Ви.
2. Корекция или изтриване на Ваши лични данни (на наето лице). Имате право да поискате по всяко време коригиране на личните Ви данни, ако са неточни или стари, както и да поискате непълни данни да бъдат попълнени, като съобразявате целите на обработване. Ние си запазваме правото да не изпълним Вашето искане за попълване на непълни данни, ако допълнителната информация не е ни необходима за целите на обработването.
3. Ограничаване на обработката. Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни (т.е. да прекратим използването им), ако смятате, че са неточни, че ги обработваме незаконно, че вече не се нуждаем от тях за целите, за които са била събрани или когато сте се противопоставили на обработването, извършвано на правните основания "легитимен интерес" или "изпълнение на задача от обществения интерес". Докато разглеждаме молбата Ви, ще прекратим обработването на личните Ви данни в разумен срок от датата на получаване на молбата. Ще Ви уведомим за решението си и за нашите основанияи за продължаване на обработването на личните Ви данни в съответствие с вътрешните процедури на Промар и приложимото право. Когато обработването е ограничено по Ваше желание, тези лични данни, с изключение на съхранение, се обработват само с Вашето съгласие. Моля, обърнете внимание, че при всички случаи няма да спрем обработването на личните Ви данни, ако такива лични данни се обработват за установяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или на държава-членка.
4. Правото за изтриване ("да бъдеш забравен"). Имате право да поискате да изтрием личните Ви данни без неоправдано забавяне, когато се прилага едно от следните основания: -личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; -Вие сте оттеглили Вашето съгласие за обработване и нямаме друго правно основание за обработването на личните Ви данни; -личните данни са били обработвани незаконосъобразно; -личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение съгласно законодателството на ЕС или законодателството на държавата-членка, което се прилага спрямо нас; -Вие сте се противопоставили на обработването на Ваши лични данни, основано на законните основания за "легитимен интерес" и няма преимуществено законно основание за обработването, респ. обработването се извършва за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или сте възразили срещу обработването за целите на директния маркетинг; -личните данни са свързани с дете на възраст под 16 години и са събрани във връзка с прякото предлагане на услуги на информационното общество. Имайте предвид, че правото на изтриване не е абсолютно право. Ние ще продължим да обработваме личните Ви данни, ако обработването е необходимо за една от следните цели: -за упражняване правото на свобода на изразяване и информация; -за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или в правото на държава-членка, което се прилага спрямо нас или за изпълнението на задача от обществен интерес; -по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; -за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели; -за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.
5. Преносимост на личните данни. Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, в случай че обработваме личните Ви данни на основание Ваше съгласие или обработването е необходимо за изпълнение на договор с Вас, нямаме друго основание за обработване и обработването се извършва по автоматизиран начин.
Можете да упражнявате правата си по всяко време, като се свържете с длъжностното лице по защита на данните на Промар на: dpo@promarltd.net. Всяка промяна в данните за контакт на длъжностното лице по защита на данните на Промар се публикува на уебсайта на "Промар" ООД: https://www.promarltd.net.
Можем да изискаме допълнителна информация от Вас (включително копия от документи) с цел проверка на самоличността Ви. Ще отговорим на Вашето искане без неоправдано забавяне (обикновено в рамките на един месец) и, когато е приложимо, ще изложим причините, поради които не възнамеряваме да изпълним Вашите искания. Ако се нуждаем от допълнително време, за да отговорим (по-специално, дължащо се на поради сложността му или ако сте направили множество искания), ще Ви уведомим.
Вие имате право да упражнявате Вашите права без да заплащате такса към нас. Въпреки това, когато Вашите искания са явно неоснователни или прекомерни, особено поради повтарящия се характер, ние можем: да наложим разумна такса; или да откажем да предприемем действия по искането.
6. Оттегляне на Вашето съгласие за обработка. Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие или изрично съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Това няма да засегне законността на извършеното преди оттеглянето обработване. Моля, имайте предвид, че независимо от такова оттегляне на съгласието, ние все още може да продължим да обработваме Вашите лични данни на друго правно основание/други правни основания. Обработването на Вашите лични данни може да продължи и на основание член 17, параграф 3 от ОРЗД (например за установяване, упражняване или защита на правни претенции).
Право на оттегляне на съгласие. Кандидатите имате право, по всяко време, да оттеглет съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от тях съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. Право на възражение срещу директния маркетинг. Вие имате право да възразите срещу обработване, извършвано за целите на директния маркетинг, както и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг. Промар не извършва директен маркетинг, както и профилиране.
Право на възражение. Кандидатите имате право да възразят по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме искането и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще информираме за това съответния кандидат. Имате право да възразите безплатно срещу обработване на Вашите лични данни, което се основава на правните основания: легитимен интерес или изпълнение на задача от обществен интерес. Когато получим възражението Ви, ще направим преценка на правното основание за обработка и ще преустановим същото, освен ако основанията ни за обработване имат предимство пред правата и свободите Ви. Ние няма да прекратим обработването, въпреки Вашето възражение, ако то се извършва за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
Право на жалба до надзорен орган. Кандидатите имат право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че обработването на лични данни, отнасящи се до тях, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
„Промар“ ООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Кандидатите данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения, на установена измама и/или злоупотреба, молим да бъдем уведомите незабавно. Кандидатите се задължават при предоставяне на каквато и да е информация в офиса, интернет сайта на „Промар“ ООД или други медии, да не нарушават правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.
Сайтът на Промар ООД е възможно да съдържа връзки към уебсайтовете на други компании и организации, които могат да представляват интерес за Вас ("Сайтове на трети страни"). Тези сайтове на трети страни могат да използват "бисквитки" или да поставят други файлове на компютъра Ви, да събират данни или да изискват от Вас информация, която би могло да Ви идентифицира. Сайтовете на трети страни се управляват от собствените си правила за поверителност, ние не упражняваме контрол над тях, затова ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за техните правила или обработването на Вашите лични данни.
Когато влизате в сайтове на трети страни, моля, уверете се, че сте прочели внимателно приложимите правила или уведомления за поверителност.
Това уведомление за поверителност подлежи периодично на промяна. Най-актуалната му версия ще регулира използването на Вашите лични данни и постоянно ще бъде публикувано на https://www.promarltd.net. Ние може да изпращаме периодични напомняния по електронната поща относно нашите уведомления и периодично да изискваме по имейл (ако има такъв) актуализации на използваната от нас лична информация. Моля, проверявайте често от Ваша страна, за да проследявате актуализации или промени в нашето уведомление за поверителност. Въпроси относно уведомлението за поверителност или Вашите права, моля, уведомете ни, като се свържете с длъжностното лице по защита на данните на „Промар“ ООД:
По имейл:
dpo@promarltd.net